BRUKERVILKÅR FOR VI-APPEN OG ØVRIGE TJENESTER


Disse brukervilkårene («Vilkår») gjelder for alle brukere, besøkende og andre som har tilgang til eller benytter våre tjenester («Bruker»). 

Vi oppfordrer våre Brukere til å lese og sette seg inn i disse Vilkårene. Vilkårene gjelder for all bruk av tjenestene levert av The We Effect AS, herunder VI-appen, vi-appen.no, våre tester, kurs, eventer samtaletilbud og enhver annen tilknyttet tjeneste («Tjeneste»). 

VI-appen og alle våre øvrige Tjenester eies av The We Effect AS (org. nr. 925 336 785), med adresse Bjørndalen 5, 5009 Bergen.

Din tilgang til og bruk av VI-appen, samt våre øvrige Tjenester, forutsetter at du aksepterer våre Vilkår.

Spørsmål om våre Vilkår eller Tjenester kan sendes på e-post til hei@vi-appen.no


Personvern og data

Se vår personvernerklæring for nærmere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger om våre Brukere. Du samtykker i at din bruk av våre Tjenester er underlagt våre personvernregler.

All data som Brukerne oppgir eller genererer gjennom bruk av våre Tjenester eies av The We Effect AS. Dette er dog ikke til hindrer for at Bruker kan benytte sine rettigheter ved å kreve sletting av personopplysninger.


Ansvarsfraskrivelse

Brukerne av våre Tjenester benytter disse på eget ansvar og egen risiko, og The We Effect AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle konsekvenser som måtte påføres den enkelte som følge av valg som gjøres etter bruk av Tjenestene. 

Tjenestene er ment som selvhjelpsverktøy med veiledning fra vårt fag-team i enkelte tilfeller. Dette innebærer at Bruker må gjøre en selvstendig vurdering av de råd og anbefalinger man mottar gjennom Tjenestene, og hvordan de faglige råd som mottas skal brukes, er opp til den enkelte Bruker selv. Du godtar at Tjenestene leveres til deg «as is» uten noen garantier av noe slag, og The We Effect AS eller våre samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for skader på ting eller person, tap av data, eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med din bruk av Tjenestene, eller som følge av manglende leveranse av Tjenestene.

Brukerne er selv fullt ut ansvarlig for å vurdere behov for om andre former for hjelp, f.eks. gjennom helsevesenet, er nødvendig i sin situasjon, og The We Effect AS tar ikke noe ansvar i denne forbindelse.


Bruker

Brukere av våre Tjenester er som et utgangspunkt forbeholdt privatpersoner. Foretak, organisasjoner, offentlige aktører eller andre kommersielle aktører kan ikke benytte VI-appen eller øvrige av våre Tjenester uten en særskilt skriftlig avtale med The We Effect AS.

Bruker plikter å oppgi korrekte opplysninger ved bruk av Tjenestene og er ansvarlig for at alle opplysninger som oppgis er sannferdige og nøyaktige. Det tillates ikke å opptre på vegne av andre personer eller aktører uten en særskilt skriftlig avtale med The We Effect AS. 

Brukere av våre Tjenester kan ikke være under 16 år.

Eventuelle passord tilknytter brukerprofil i våre Tjenester er personlig, og du er selv ansvarlig for at dette ikke gjøres tilgjengelig for andre. 

Vi forbeholder oss retten til å slette, suspendere eller deaktivere en Bruker dersom det anses nødvendig, enten som følge av misbruk av våre Tjenester, eller dersom Bruker på annen måte opptrer i strid med våre Vilkår. Dersom vi anser dette som nødvendig utløses ingen krav på kompensasjon. Ved avslutning eller suspensjon av brukerkontoen din, vil din rett til å bruke våre Tjenester opphøre umiddelbart.


Kjøp og betaling

VI-appen lastes gratis ned fra App Store eller Google Play.

Deler av VI-appen er gratis, og fritt tilgjengelig for alle Brukere. Enkelte funksjoner i appen krever et betalt abonnement, eller en betaling for det faktiske bruk der Brukeren må ta et aktivt valg om å starte betaling hvis ønskelig. For betalte tjenester har du tilgang til alt inkludert innhold så lenge du har et aktivt abonnement.

Alle kjøp skal betales på følgende måte:

  • Engangskjøp betales på det tidspunktet du bestiller.
  • Abonnement betales i begynnelsen av abonnementsperioden nærmere beskrevet på bestillingssiden, med løpende fornyelse for en ny periode slik Bruker blir opplyst om ved bestilling av abonnementet, inntil du avslutter abonnementet.
  • Brukeren må avbryte abonnementet før det fornyes for å unngå fakturering for neste periode.
  • Brukeren kan når som helst si opp fornyelsen av abonnementet. Det tilbakebetales ikke penger for eventuelt ubenyttet abonnementsperiode.
  • Abonnementet vil løpe inntil slutten av inneværende abonnementsperiode, og du har tilgang til alt innhold så lenge abonnementet løper.

Kurs, eventer, gruppesamtaler og 1:1-samtaler vil noen ganger kreve påmelding og også betaling fra Brukeren. Kjøp og betaling gjøres gjennom vår nettside eller via eksterne samarbeidspartnere.


Åndsverk / opphavsrett

Tjenestene, og deres innhold og funksjonalitet, eies i sin helhet av The We Effect AS og er beskyttet av åndsverkloven. Alle immaterielle rettigheter tilhører The We Effect AS, og det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, fremvise, publisere eller selge innhold, programvare, funksjoner, produkter, tjenester eller annet som er beskyttet eiendom for The We Effect AS. Brudd på disse rettighetene eller annet misbruk av beskyttede rettigheter kan medføre erstatningsansvar.

Dette punktet er ikke til hinder for ordinær deling av generell informasjon om tjenesten, innhold i sosiale medier, etc.


Innholdsproduksjon

Bruker plikter å påse at det innhold man genererer ved bruk av Tjenestene ikke er upassende, at det er lovlig og relevant i relasjon til Tjenestenes formål. Det er ikke lov å publisere innhold som i seg selv er, eller som bidrar til eller oppfordrer til straffbare handlinger eller på annet vis er i strid med norsk lov, eller som krenker personvernet eller opphavsrettigheter til The We Effect AS eller andre. Det er forbudt å publisere diskriminerende innhold eller å utlevere personopplysninger om andre. Innhold som publiseres i strid med dette punktet, må påregnes slettet eller endret uten varsel.


Konfidensialitet i forhold til andre Brukeres opplysninger

Som Bruker av våre Tjenester vil du i enkelte tilfeller kunne få tilgang til opplysninger om andre Brukere. Du forplikter deg til full konfidensialitet vedr. de opplysninger du blir kjent med om andre Brukere. Slikt innhold kan følgelig ikke på noen måte deles i sosiale medier, eller på annen måte deles eller offentliggjøres uten den aktuelle Brukers skriftlige samtykke.

Avvikling av tjenestene og endringer av Vilkårene

The We Effect AS kan på ethvert tidspunkt og uten varsel endre eller avvikle enhver av Tjenestene som tilbys, uten at dette medfører rett til noen form for kompensasjon.

The We Effect AS forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse Vilkårene. Oppdaterte Vilkår vil bli gjort tilgjengelig på vi-appen.no. Dersom endringene i Vilkårene etter vår vurdering innebærer en vesentlig endring av brukerens rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på vi-appen.no minimum 30 dager før de trer i kraft.

Ved å fortsette bruk av Tjenesten etter at endringene i Vilkårene er gjort tilgjengelig på vi-appen.no godtar du å være bundet av de oppdaterte Vilkårene. Dersom du ikke godtar de nye Vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten.

Lenker til andre nettsteder

Våre Tjeneste kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke er eiet eller kontrollert av The We Effect AS.

The We Effect AS har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for, innholdet, personvernreglene, eller praksis fra tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og godtar at The We Effect AS ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester videre tilgjengelig på eller via slike nettsteder eller tjenester.

Vi anbefaler deg å lese vilkårene og personvernerklæring for eventuelle tredjeparts nettsteder eller tjenester som du besøker.


Lovvalg og verneting

Vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk lov. Hordaland tingrett er rett verneting.

Dokumentet er sist oppdatert 26.01.2022.


80 moduler | Faglig kunnskap | Helt gratis

Last ned appen i dag