Personvern og brukervilkår


Behandling av personopplysninger i VI-appen, på vi-appen.no og andre tjenester som eies og tilbys av The We Effect AS (org. nr. 925 336 785) beskrives i dette dokumentet. Dokumentet er sist oppdatert 31.07.2021

Formålet med VI-appen og våre tilknyttede tester og øvrige tjenester

Formålet med VI-appen og våre tilknyttede tester og øvrige tjenester, er å bidra til sunne og solide par- og familierelasjoner. VI-appen, en mobil-app, er et lavterskel hverdagsverktøy for par og foreldre, utviklet av erfarne fagpersoner.

Det er viktig for oss at brukerne føler seg trygge på å benytte våre tjenester og vi vil derfor beskytte ditt personvern innenfor de regler som til enhver tid gjelder. Vi respekterer ditt personvern og all behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning. Våre behandlingsrutiner for personopplysninger er trygge og opplysningene oppbevares på en forsvarlig måte slik at de ikke brukes urettmessig eller kommer uvedkommende i hende og slik at personopplysningslovens krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er The We Effect AS v/ daglig leder. Kontaktinformasjonen vår er:

Adresse: Bjørndalen 5, 5009 Bergen
E-post: hei@vi-appen.no
Org.nr.: 925 336 785

Gjennom å bruke VI-appen, herunder appen og hjemmesiden, samt øvrige tjenester fra The We Effect AS, aksepterer du og gir tillatelse til at vi behandler dine personopplysninger som beskrevet under. For enkelte tjenester der vi behandler personopplysninger om deg, kreves det særskilt samtykke fra deg, og dette vil i så fall fremgå klart gjennom vår konkrete kommunikasjon med deg.


Innsamling av informasjon

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg, herunder for å kunne levere våre tjenester til deg, samt til å forbedre og videreutvikle våre tjenester. Vi behandler også personopplysninger for å begrense misbruk av tjenesten. Personopplysninger som samles inn er opplysninger du selv oppgir ved registrering og opprettelse av brukerprofil, ved bruk av våre tjenester eller som vi mottar når du kontakter oss pr e-post eller gjennom andre kommunikasjonskanaler.

Brukeren har mulighet til å selv legge inn informasjon i tjenesten, samtidig som VI-appen også kan gjøre oppslag i relevante dataregistre for å hente ut aktuell informasjon om brukeren for å levere tjenesten (f.eks. ved verifisering av brukeren via SMS). Aggregert og anonymisert data kan hentes ut for formål knyttet til forskning og statistikk mv.

Dersom du aktivt samtykker til at du ønsker å motta nyhetsbrev fra oss, jf. markedsføringsloven § 15, vil vi også kunne bruke dine personopplysninger til markedsføringsformål.


 1. Som bruker av VI-appen


For å kunne tilby deg våre tjenester gjennom VI-appen, er vi avhengig av en del informasjon om deg. Dette skjer ved at du selv registrerer informasjonen i våre systemer.

Følgende informasjon som er brukerrelatert kan være lagret i tjenesten:

 • Personlig informasjon: Fornavn, fødselsår, postnummer, kjønn og e-postadresse.
 • Partner: En bruker kan velge å koble seg sammen med en annen bruker av tjenesten. Løsningen lager i tilfelle informasjon om hvilke bruker som er koblet mot hvem.
 • Personlige innstillinger: Brukeren kan sette innstillinger for appen (f.eks. varslingsinnstillinger).
 • Innhold: Dette er tekst / svar brukeren genererer ved bruk av tjenesten (slik som svar på spørsmål eller formulering av oppgave).
 • Bruk av app: Tjenesten kan registrere hvordan brukerne benytter tjenesten, herunder hvilke sider man er inne på.
 • Teknologi: Ved bruk kan det registreres teknisk informasjon rundt den mobile enheten (som f.eks. type enhet og operativsystem).

Rettslig grunnlag:

 • Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse).

Hva informasjonen brukes til:

 • Skape en god og effektiv tjeneste. Hovedformålet med brukerinformasjonen er å kunne legge til rette for en god og effektiv tjeneste som gir brukerne best mulig brukeropplevelse.
 • Kontinuerlig forbedring av tjenesten. Informasjonen som er lagret om brukeren vil benyttes for å forbedre tjenesten, både til å finne feil og forbedre kundeopplevelsen. VI-appen har rett til å kontakte brukeren med det formål å forbedre tjenesten, for eksempel i form av spørreundersøkelser. Deltakelse i slike undersøkelser er frivillig.
 • Analyse og statistikk. Statistikk på aggregert nivå kan bli brukt for å analysere bruksmønster og resultater fra bruk av tjenesten. Den enkelte brukers resultater og oppgaver kan ikke knyttes mot denne brukers personlige informasjon.
 • Forebygge useriøs aktivitet. VI-appen overvåker aktiviteten i løsningen og kan reagere på mistenkelig eller upassende bruk, identifisert gjennom bruksmønster eller gjennom innrapportering fra andre brukere. VI-appen har anledning til å ekskludere brukere som misbruker tjenesten, herunder legger ut upassende, støtende eller mistenkelig innhold.


2. Som bruker av hjemmesiden vi-appen.no

Når du bruker vår hjemmeside, er det enkelte steder der du frivillig kan oppgi informasjon i skjemaer, som innebærer behandling av dine personopplysninger.

 • Kontaktskjema. I vårt kontaktskjema kan du oppgi navn, e-postadresse og en valgfri tekst som er din melding til oss.
 • Påmelding på kurs og eventer. Dersom du ønsker å melde deg på kurs eller eventer i regi av oss, vil vi be deg om å registrere navn, e-postadresse, telefonnummer og land/nasjonalitet, samt eventuelt betalingsinformasjon og annen relevant informasjon knyttet til det enkelte kurset / eventet.

Rettslig grunnlag:

 • Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse).

Hva informasjonen brukes til:

 • For at vi skal kunne besvare dine henvendelser.
 • For at vi skal kunne registrere deg på våre kurs og eventer og sende deg relatert kursinformasjon, samt la deg aktivt delta i kurset du har meldt deg på (f.eks. ved at du interaktivt kan svare på enkle spørsmål som en del av et kurs).


3. Som bruker av partesten

Vi har utviklet en særskilt partest som vil være tilgjengelig fra vår hjemmeside vi-appen.no eller via eksterne partneres nettsider. For at du skal kunne få relevante testresultater, er vi avhengige av en del personopplysninger om deg. Vi behandler dine personopplysninger som følge av at du selv registrerer informasjon i våre tjenester. Følgende personopplysninger vil behandles i forbindelse med partesten:

 • 28 påstander om ulike aspekt ved ditt parforhold, som du blir bedt om å besvare for å kunne fullføre testen.
 • I tillegg kan du som bruker velge å gi ytterligere utfyllende informasjon, som ikke er nødvendige for å fullføre testen, men som kan være nyttige for oss for å kunne evaluere testen i best mulig grad. Dette er informasjon om kjønn, fødselsår, relasjon til partner, antall år man har vært sammen, høyeste fullførte utdanning, postnummer, antall barn, fødselsår yngste barn og e-postadresse.
 • Dersom du ønsker å motta nyhetsbrev fra oss ved registrering på partesten, må du gi ditt aktive samtykke til dette. Du vil etter utført test motta ditt svar på resultatskjermen, samtidig som vi benytter din oppgitte e-postadresse til å sende deg resultatene.

Rettslig grunnlag:

 • Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse).

Hva informasjonen brukes til:

 • Oppfylle ditt ønskede formål om å motta et tilpasset svar på partesten, med vår evaluering av ditt parforhold.
 • Benytte aggregert og anonymisert data knyttet til forskningsformål og/eller statistiske formål.
 • Koble sammen data fra partesten med andre data som samme bruker har oppgitt gjennom bruk av VI-appen, for derigjennom å yte tjenester til brukeren av høyest mulig kvalitet og med størst mulig nytte for brukeren selv.
 • Sende deg relevant informasjon, dersom du har krysset av for ja til å motta nyhetsbrev fra oss.


Utlevering av personopplysninger til andre

Tredjepartsleverandører vil få de opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre autentisering av en bruker, eller for å kunne gjøre oppslag i dataregistre.

På direkte forespørsel fra offentlige etater (f. eks. Politiet eller Skatteetaten), der disse har lovhjemmel for å kreve informasjon fra tjenesten, vil VI-appen kunne gi fra seg etterspurt informasjon.

The We Effect AS kan gi fra seg data til forskningsrelaterte formål. Detaljer om enkeltindivider skal anonymiseres, eller data gis på aggregert nivå.

The We Effect AS benytter databehandlere som behandler personopplysningene på våre vegne. Databehandler som mottar personopplysninger vil være underlagt taushetsplikt og kan ikke bruke denne informasjonen på noen annen måte enn i utførelse av tjeneste for VI-appen eller øvrige av våre tilgjengelige tjenester. Alle våre databehandlere er underlagt de samme rettslige kravene som behandlingsansvarlig, for å sikre en rettmessig behandling av dine personopplysninger. The We Effect AS inngår databehandleravtaler med alle virksomheter som behandler personopplysninger på våre vegne, og kan ikke behandle personopplysninger på annen måte enn det som er spesifikt avtalt med oss.

Brukernes e-post kan etter samtykke benyttes for å sende relevant informasjon til brukerne i forbindelse med tjenesten. Brukere kan til enhver tid melde seg av slik epostutsendelse.

The We Effect benytter både internt ansatt personell, og eksterne konsulenter, hvorav alle disse anses som en naturlig integrert del av The We Effect AS. Dette innebærer at alle ansatte/innleide konsulenter er bundet av våre retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Tjenestetilbyder vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår under dette kapittel, med mindre vi har innhentet samtykke, eller blir pålagt dette som følge av en bindende rettsavgjørelse, eller på annen måte har et lovlig grunnlag for det. 

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området, eller med avtaleparter utenfor EØS som har implementert nødvendig rettslig grunnlag som sikrer at reglene som følger av GDPR følges i sin helhet.

Administrasjon av egne opplysninger

En bruker kan slette sin profil uten begrunnelse direkte i appen. Brukeren vil da bli slettet fra VI-appen.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt, og alle plikter som følge av avtaleforholdet er oppfylt, og det heller ikke etter en konkret interesseavveining lenger er noen grunn til at vi skal oppbevare opplysningene.

Personopplysninger som vi samler inn og som er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse, vil bli slettet når det ikke lenger foreligger noen berettiget interesse (interesseavveining).

Personopplysninger som vi behandler for å oppfylle en rettslig forpliktelse fra myndighetene slettes når lovgrunnlaget bestemmer det.

Innsyn, endring og sletting av dine personopplysninger

Du har rett til å kreve innsyn, retting og sletting av personopplysningene som vi behandler om deg. Kravet skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager etter at det er fremstilt. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling og på visse vilkår rette innsigelse mot behandlingen. 

Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss, så kan dette gjøres til enhver tid. Dette gjøres enklest ved å at du sletter din egen profil i VI-appen, eller ved at du tar kontakt med oss på e-post.

Ønsker du innsyn i informasjon The We Effect AS har om deg, ønsker du å ta i bruk dine rettigheter som beskrevet ovenfor, eller har du spørsmål eller innspill til vår behandling av personopplysninger, kan du bruke våre kontaktdetaljer som angitt ovenfor i dette dokumentet. Vi vil i så fall be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. I tillegg vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside. 


Brukervilkår

Vennligst les disse brukervilkårene for VI-appen («Brukervilkårene») før du bruker nettstedet vi-appen.no, våre tester, mobil-appen VI-appen eller andre av våre tjenester. Dokumentet er sist oppdatert 31.07.2021. De omtalte tjenestene er eid av The We Effect AS (org. nr. 925 336 785), med adresse Bjørndalen 5, 5009 Bergen.

Din tilgang til og bruk av VI-appen, samt øvrige av våre tjenester, er betinget av at du aksepterer disse brukervilkårene. Brukervilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som har tilgang til tjenesten.

Bruker

Bruker skal oppgi korrekte personopplysninger. Brukeren skal ikke fremstå med annet navn enn sitt eget i VI-appen og er ansvarlig for at opplysninger som gis er sanne og nøyaktige til enhver tid. Ved å opprette en brukerprofil samtykker du i at VI-appen kan innhente, bruke og lagre slik informasjon iht gjeldende personvernerklæring.

VI-appen tillater ikke at du oppretter konto for andre enn deg selv, og du samtykker i at du ikke vil gjøre dette.

Passord tilknyttet din profil er personlig og du er selv ansvarlig for at dette ikke gjøres tilgjengelig for andre.

VI-appen har rett til å slette eller deaktivere bruker etter eget skjønn og uten at dette gir krav på noen kompensasjon.

Brukernes e-post kan benyttes for å sende relevant informasjon til brukerne i forbindelse med tjenesten. Brukere kan til enhver tid melde seg av slik e-postutsendelse.

Innholdsproduksjon

Bruker skal påse at det man publiserer i tjenesten er passende, lovlig og relevant i relasjon til tjenestens formål. Det er ikke lov å publisere innhold som bidrar til eller oppfordrer til straffbare handlinger eller på annet vis er i strid med norsk lov, eller som krenker personvernet eller opphavsrettigheter. Det er forbudt å publisere innhold i strid med diskrimineringslovgivningen. Innhold som publiseres i strid med dette punkt må påregnes slettet eller endret uten varsel.

Brukeren kan ikke kopiere, distribuere, publisere eller selge informasjon fra tjenesten.

Funksjoner på mobil enhet

For å gjøre tjenesten så enkel og brukervennlig som mulig ber vi om tilgang til noen funksjoner på den mobile enheten. Disse inkluderer:

 • Push-varsling. Push-varsling på telefonen benyttes for å varsle brukere når nytt innhold er tilgjengelig i appen eller på andre relevante tidspunkt. Brukeren kan til enhver tid skru av slik varsling.
 • GPS. GPS benyttes for å verifisere at to brukere som er koblet sammen er på samme fysisk sted når svar på par-spørsmål skal gjennomgås. Brukeren kan til enhver tid skru av GPS-tilgang for appen.


Aldersgrense

Tjenesten skal ikke benyttes av personer under 16 år.

Oppsigelse av brukerkonto eller avvikling av tjenestene

Tjenestetilbyder kan på ethvert tidspunkt og uten varsel endre eller avvikle enhver av tjenestene som tilbys.

Tjenestetilbyder har rett til fritt å avslutte eller suspendere kontoen til en bruker umiddelbart, uten forvarsel eller ansvar, uansett grunn, inkludert hvis du bryter vilkårene. Ved avslutning eller suspensjon av brukerkontoen vil din rett til å bruke våre tjenester umiddelbart opphøre.

Begrensning av ansvar

Våre tjenester tilbys “som de er” uten noen form for garantier. Tjenestetilbyder og dens samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for skader på ting eller person, tap av data, eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med bruk av tjenesten, eller som følge av manglende leveranse av tjenesten.

Endringer

Tjenestetilbyder forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse brukervilkårene. Oppdaterte brukervilkår vil bli gjort tilgjengelig på vi-appen.no. Dersom endringene i brukervilkårene etter tjenestetilbyders vurdering innebærer en vesentlig endring av brukerens rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på vi-appen.no minimum 30 dager før de trer i kraft.

Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i brukervilkårene er gjort tilgjengelig på vi-appen.no godtar du å være bundet av de oppdaterte brukervilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten.

Tjenestetilbyder og dens tjenester, innhold, funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til tjenestetilbyder. Tjenestetilbyder er beskyttet av opphavsrettigheter, databaserettigheter, varemerker og andre lover i både Norge og utlandet. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere, fremvise, publisere eller selge informasjon, programvare, produkter eller tjenester fra tjenestetilbyder.

Lenker til andre nettsteder

Vår tjeneste kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke er eiet eller kontrollert av tjenestetilbyder.

Tjenestetilbyder har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for, innholdet, personvernreglene, eller praksis fra tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og godtar at tjenestetilbyder ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester videre tilgjengelig på eller via slike nettsteder eller tjenester.

Vi anbefaler deg å lese vilkårene og personvernerklæring for eventuelle tredjeparts nettsteder eller tjenester som du besøker.

Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Bergen tingrett er rett verneting ved rettslig konflikt. 

Kontakt VI-appen

Spørsmål kan rettes til hei@vi-appen.no.

24 moduler | Faglig kunnskap | Helt gratis

Last ned appen i dag