Personvern og brukervilkår

Definisjoner

VI-appen: En tjeneste som eies av Familieskolen (org. nr. 918 427 198) , en ideell forening som har som hovedformål å styrke samlivet og familien. Tjeneste(n): VI-appen er et digitalt verktøy som skal støtte par i hverdagen gjennom nyttige spørsmål, faglige råd og andre relevante verktøy. App: Tjenesten tilbys til brukere i form av en app for mobil enhet, tilgjengelig for operativsystemene iOS og Android. Bruker: Dette er dem som benytter tjenesten. Det er primært personlige brukere.


Formålet med VI-appen

Formålet med VI-appen er å bidra til å styrke og videreutvikle parforhold gjennom å tilby et lavterskel hverdagsverktøy.


Personvernerklæring

Innsamling av personlig informasjon og autentisering

Tjenesten VI-appen er bygget på tillit. Det er svært viktig for oss at brukerne føler seg trygge på å bruke tjenesten og vi vil derfor beskytte ditt personvern innenfor de regler som til enhver tid gjelder. Vi respekterer ditt personvern og all behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning. VI-appen sine behandlingsrutiner for personopplysninger er trygge og opplysningene oppbevares på en forsvarlig måte slik at de ikke brukes urettmessig eller kommer uvedkommende i hende og slik at personopplysningslovens krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas.

Tjenestetilbyder, her Familieskolen, er behandlingsansvarlig. Gjennom å bruke Tjenesten, herunder registrere en brukerprofil på VI-appen, aksepterer du og gir tillatelse til at tjenestetilbyder behandler dine personopplysninger som beskrevet under. 

Tjenestetilbyder vil behandle dine personopplysninger for å levere tjenester til deg, samt til å forbedre og videreutvikle våre tjenester. Vi behandler også personopplysninger for å begrense misbruk av tjenesten. Personopplysninger som samles inn for dette formål er opplysninger du selv oppgir ved registrering og bruk. 

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. 

Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger (innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering, eller en kombinasjon av disse). 

Vi registrerer personopplysninger om deg ved opprettelse av en brukerprofil og ved bruk av tjenesten. I tillegg vil vi lagre opplysninger når du kontakter oss på e-post. Brukeren har mulighet til å selv legge inn informasjon i tjenesten, samtidig som VI-appen også kan gjøre oppslag i relevante dataregistre for å hente ut aktuell informasjon om brukeren for å levere tjenesten (f.eks. ved verifisering av brukeren via SMS).

Lagring av brukerinformasjon

Følgende informasjon som er brukerrelatert kan være lagret i Tjenesten:

– Personlig informasjon: Fornavn, fødselsår, postnummer, kjønn og e-post.

– Partner: En bruker kan velge å koble seg sammen med en annen bruker av tjenesten. Løsningen lager i tilfelle informasjon om hvilke bruker som er koblet mot hvem.

– Personlig innstillinger: Brukeren kan sette innstillinger for appen (f.eks. varslingsinnstillinger).

– Innhold: Dette er tekst / svar brukeren genererer ved bruk av tjenesten (slik som svar på spørsmål eller formulering av oppgave).

– Bruk av app: Tjenesten kan registrere hvordan brukerne benytter tjenesten, herunder hvilke sider man er inne på.

– Teknologi: Ved bruk kan det registreres teknisk informasjon rundt den mobile enheten (som f.eks. type enhet og operativsystem).


Hva informasjonen brukes til

– Skape en god og effektiv tjeneste. Hovedformålet med brukerinformasjonene er å kunne legge til rette for en god og effektiv tjeneste som gir brukerne best mulig brukeropplevelse. 

– Kontinuerlig forbedring av tjenesten. Informasjonen som er lagret om brukeren vil benyttes for å forbedre tjenesten, både til å finne feil og forbedre kundeopplevelsen. VI-appen har rett til å kontakte brukeren med det formål å forbedre tjenesten, for eksempel i form av spørreundersøkelser. Deltakelse i slike undersøkelser er frivillig.

– Analyse og statistikk. Statistikk på aggregert nivå kan bli brukt for å analysere bruksmønster og resultater fra bruk av tjenesten. Den enkelte brukers resultater og oppgaver kan ikke knyttes mot denne brukers personlige informasjon.

– Forebygge useriøs aktivitet. VI-appen overvåker aktiviteten i løsningen og kan reagere på mistenkelig eller upassende bruk, identifisert gjennom bruksmønster eller gjennom innrapportering fra andre brukere. VI-appen har anledning til å ekskludere brukere som misbruker tjenesten, herunder legger ut upassende, støtende eller mistenkelig innhold. 


Hvem kan få tilgang på informasjonen

– Tredjepartsleverandører vil få de opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre autentisering av en bruker, eller for å kunne gjøre oppslag i dataregistre. 

– På direkte forespørsel fra offentlige etater (eks Politi, Skatteetaten), der disse har lovhjemmel for å kreve informasjon fra tjenesten, vil VI-appen kunne gi fra seg etterspurt informasjon.

– VI-appen kan gi fra seg data til forskningsrelaterte formål. Detaljer om enkeltindivider skal anonymiseres, eller data gis på aggregert nivå.

– VI-appen kan benytte en databehandler som behandler personopplysningene på våre vegne. Databehandler som mottar personopplysninger vil være underlagt taushetsplikt og kan ikke bruke denne informasjonen på noen annen måte enn i utførelse av tjeneste for VI-appen.

– Brukernes e-post kan benyttes for å sende relevant informasjon til brukerne i forbindelse med tjenesten. Brukere kan til enhver tid melde seg av slik e-postutsendelse.Tjenestetilbuder vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår under dette kapittel, med mindre vi har innhentet samtykke, eller blir pålagt dette som følge av en bindende rettsavgjørelse. 

Administrasjon av egne opplysninger

– En bruker kan slette sin profil uten begrunnelse direkte i appen. Brukeren vil da bli slettet fra VI-appen.


Vilkår for bruk

Vennligst les disse brukervilkårene for VI-app («Brukervilkårene») før du bruker nettstedet under domene http://www.vi-appen.no  eller applikasjonen VI-appen. 

Familieskolen (org. nr. 918 427 198) har adresse Kalfarveien 10, 5018 Bergen

Din tilgang til og bruk av VI-appen er betinget av at du aksepterer disse brukervilkårene. Brukervilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som har tilgang til tjenesten.

Hvis du har spørsmål vedrørende disse vilkårene eller annet ber vi deg kontakte oss hei@vi-appen.no

Bruker

– Bruker skal oppgi korrekte personopplysninger. Brukeren skal ikke fremstå med annet navn enn sitt eget i VI-appen og er ansvarlig for at opplysninger som gis er sanne og nøyaktige til enhver tid. Ved å opprette en brukerprofil samtykker du i at VI-appen kan innhente, bruke og lagre slik informasjon iht gjeldende personvernerklæring.

– VI-appen tillater ikke at du oppretter konto for andre enn deg selv, og du samtykker i at du ikke vil gjøre dette.

– Passord tilknyttet din profil er personlig og du er selv ansvarlig for at dette ikke gjøres tilgjengelig for andre.

– VI-appen har rett til å slette eller deaktivere bruker etter eget skjønn og uten at dette gir krav på noen kompensasjon.

– Brukernes e-post kan benyttes for å sende relevant informasjon til brukerne i forbindelse med tjenesten. Brukere kan til enhver tid melde seg av slik e-postutsendelse.


Innholdsproduksjon

– Bruker skal påse at det man publiserer i tjenesten er passende, lovlig og relevant i relasjon til tjenestens formål. Det er ikke lov å publisere innhold som bidrar til eller oppfordrer til straffbare handlinger eller på annet vis er i strid med norsk lov, eller som krenker personvernet eller opphavsrettigheter. Det er forbudt å publisere innhold i strid med diskrimineringslovgivningen. Innhold som publiseres i strid med dette punkt må påregnes slettet eller endret uten varsel.

– Brukeren har rettighet til alt innhold som man selv publiserer i tjenesten. 

– Brukeren kan ikke kopiere, distribuere, publisere eller selge informasjon fra tjenesten.

Funksjoner på mobil enhet

For å gjøre tjenesten så enkel og brukervennlig som mulig ber vi om tilgang til noen funksjoner på den mobile enheten. Disse inkluderer:

– Push-varsling. Push-varsling på telefonen benyttes for å varsle brukere når nytt innhold er tilgjengelig i appen. Brukeren kan til enhver tid skru av slik varsling.

– GPS. GPS benyttes for å verifisere at to brukere som er koblet sammen er på samme fysisk sted når svar på par-spørsmål skal gjennomgås. Brukeren kan til enhver tid skru av GPS-tilgang for appen.Aldersgrense

Tjenesten skal ikke benyttes av personer under 16 år.

Oppsigelse av brukerkonto eller avvikling av tjenestene

Tjenestetilbyder kan på ethvert tidspunkt og uten varsel endre eller avvikle enhver av tjenestene som tilbys.

Tjenestetilbyder har rett til fritt å avslutte eller suspendere kontoen til en bruker umiddelbart, uten forvarsel eller ansvar, uansett grunn, inkludert hvis du bryter vilkårene. Ved avslutning eller suspensjon av brukerkontoen vil din rett til å bruke tjenestene som gjøres tilgjengelig på vi-appen.no og i VI-appen umiddelbart opphøre.

Begrensning av ansvar

Tjenestene og informasjonen som gjøres tilgjengelig på vi-appen.no og i VI-appen tilbys “som det er” uten noen garantier. Tjenestetilbyder og dens samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for skader på ting, person, tap av data, eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med bruk av tjenesten, eller som følge av manglende leveranse av tjenesten.

Endringer

Tjenestetilbyder forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse brukervilkårene. Oppdaterte brukervilkår vil bli gjort tilgjengelig på vi-appen.no. Dersom endringene i brukervilkårene etter tjenestetilbyders vurdering innebærer en vesentlig endring av brukerens rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på vi-appen.no minimum 30 dager før de trer i kraft.

Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i brukervilkårene er gjort tilgjengelig på vi-appen.no godtar du å være bundet av de oppdaterte brukervilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten.

Tjenestetilbyder og dens tjenester, innhold (unntatt ditt brukerinnhold), funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til tjenestetilbyder og dens lisensgivere. Tjenestetilbyder er beskyttet av opphavsrettigheter, databaserettigheter, varemerker og andre lover i både Norge og utlandet. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere, fremvise, publisere eller selge informasjon, programvare, produkter eller tjenester som gjøres tilgjengelig på vi-appen.no eller i VI-appen.

Lenker til andre nettsteder

Vår tjeneste kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke er eiet eller kontrollert av tjenestetilbyder.

Tjenestetilbyder har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for, innholdet, personvernreglene, eller praksis fra tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og godtar at tjenestetilbyder ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester videre tilgjengelig på eller via slike nettsteder eller tjenester.

Vi anbefaler deg å lese vilkårene og personvernerklæring for eventuelle tredjeparts nettsteder eller tjenester som du besøker.

Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Bergen tingrett er rett verneting ved rettslig konflikt. 

Kontakt VI-appen

Har du spørsmål til VI-appen eller vil be om retting/sletting, kan du kontakte oss på hei@vi-appen.no

24 moduler | Faglig kunnskap | Helt gratis

Last ned appen idag.